Ст 267 коап

Содержание статьи:

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, може бути оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, прокуророві або до суду.

Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення або внесення подання прокурора не зупиняє їх виконання.

Коментар:

Право на оскарження дій органів і посадових осіб щодо адміністративного затримання, огляду, вилучення речей і документів — одна із важливих гарантій захисту прав особи. Це дієвий спосіб забезпечення законності. Оскарження дій посадових осіб реально сприяє виправленню допущених помилок, виявленню недоліків у роботі уповноважених органів.

Оскарження адміністративного затримання здійснюється відповідно у той вищестоящій орган (вищестоящій особі), який проводив адміністративне затримання:

органи внутрішніх справ — у вищестоящій орган внутрішніх справ;

посадові особи прикордонних військ — начальникам прикордонних загонів або

воєнізована охорона — начальнику відділу відомчої охорони при органі внутрішніх справ;

посадові особи військової служби правопорядку у Збройних силах України -вищестоящій посадовій особі військової служби правопорядку у Збройних силах України; органи Служби безпеки України — у вищестоящій орган Служби безпеки.

У такому самому порядку здійснюється і оскарження дій посадових осіб при здійсненні огляду та вилученні речей та документів. Крім вищестоящих органів (посадових осіб), розглядати скарги заінтересованих осіб щодо органів, що застосовували зазначені заходи, можуть також прокурор та суд.

Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

 • перевірено сьогодні
 • кодекс від 28.08.2018
 • вступив у чинність 06.03.1996

Ст. 267 КУпАП в останній чинній редакції від 28 червня 2015 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАПП) (статті 213 — 330)

Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення

Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, може бути оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, або до суду.

Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання.

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях

Для правильного и объективного разрешения дела важное значение имеют меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Они применяются для прекращения административных проступков, установления личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении, обеспечения своевременного рассмотрения дела и исполнения вынесенного постановления о наложении административного взыскания.

В ст. ст. 260-267 КоАП приведен перечень мер процессуального обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: административное задержание; личный досмотр и досмотр вещей; изъятие вещей и документов: отстранение водителей от управления транспортными средствами, речными и маломерными судами и освидетельствование на состояние опьянения. Две меры обеспечения установлены другими статьями КоАП: доставление нарушителя (ст. 259) и его привод (ст. 268).

Доставление нарушителя в соответствии со ст. 259 КоАП осуществляется с целью, во-первых, прекращения правонарушения; во-вторых, составления протокола об административном правонарушении; в-третьих, установления личности нарушителя. Фактическое осуществление доставления обеспечивается применением психического или физического воздействия.

В зависимости от места, оснований и цели доставления нарушителя его могут осуществлять: работники милиции, уполномоченные должностные лица, которые осуществляют надзор за соблюдением правил пользования средствами транспорта (ст. ст. 222-229, 236 КоАП), правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил на транспорте, полномочные представители природоохранительных органов, народные дружинники, общественные природоохранительные инспекторы, работники военизированной охраны.

Установлен максимальный срок пребывания нарушителя в штабе ДНД и помещении поселкового или сельского совета — один час.

Сходным с рассмотренными мерами обеспечения является привод нарушителя в случае уклонения его от явки по вызову органа внутренних дел или судьи. Это также принудительное доставление лица, но отличие состоит в цели доставления — привод осуществляется работниками милиции для обеспечения присутствия правонарушителя при рассмотрении дела. Привод допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных законом (ч. 2 ст. 268 КоАП).

Административное задержание, как правило, может длиться не более трех часов. Более продолжительные сроки могут быть установлены только законами Украины (ч. 1 ст. 263 КоАП). Так, на срок до трех суток с письменным сообщением прокурору в течение двадцати четырех часов с момента задержания или на срок до десяти суток с санкции прокурора могут быть задержаны лица, нарушившие пограничный режим или режим в пунктах пропуска через Государственную границу, если они не имеют документов, удостоверяющих их личность. До рассмотрения дела могут быть задержаны лица, совершившие мелкое хулиганство (рассматривается в течение суток), нарушившие порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, или проявившие неуважение к суду, или торговавшие с рук в неустановленных местах (в течение трех суток) и др.

С целью обеспечения законности применения административного задержания о нем составляется протокол, в котором отмечаются: дата и место его составления; должность, фамилия, имя и отчество лица, составившего протокол; сведения о личности задержанного; время и мотивы задержания. Задержанному предоставляется право ознакомиться с протоколом и подписать его (или отказаться от подписания), требовать уведомить о месте его нахождения родственников, администрацию по месту работы или учебы. О задержании несовершеннолетнего уведомление его родителей или лиц, их заменяющих, обязательно (ст. 261 КоАП).

Личный досмотр и досмотр вещей проводятся с целью выявления, закрепления необходимых доказательств правонарушения и обеспечения дальнейшего привлечения нарушителя к ответственности. Право на их проведение предоставлено уполномоченным на то должностным лицам органов внутренних дел, военизированной охраны, гражданской авиации, таможенных учреждений и пограничных войск, а на досмотр вещей также органов лесоохраны, рыбоохраны и органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением правил охоты. Этот перечень может быть расширен лишь законодательными актами (ст. 264 КоАП).

Личный досмотр производится уполномоченным на то лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей, ручной клади, багажа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции, транспортных средств и других предметов осуществляется, как правило, в присутствии их собственника. В его отсутствие указанные вещи могут быть подвергнуты досмотру лишь в неотложных случаях, но с обязательным участием двух понятых.

Проведение досмотра оформляется специальным протоколом либо об этом делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об административном задержании.

Изъятие вещей и документов, являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения, осуществляется уполномоченными лицами, которым предоставлено право производить административное задержание, личный досмотр и досмотр вещей, с целью обеспечения доказательств, а также, в зависимости от результатов рассмотрения дела, обеспечения их конфискации, возмездного изъятия, уничтожения или возвращения владельцу.

Об изъятии вещей и документов составляется протокол или делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении, о досмотре вещей или административном задержании (ч. 3 ст. 265 КоАП).

Статья 265 КоАП устанавливает особенности изъятия отдельных видов вещей и документов, изъятия их у отдельных лиц и процессуального оформлении изъятия некоторых предметов.

С целью обеспечения законности применения рассмотренных мер ст. 267 КоАП предусматривает возможность их обжалования заинтересованным лицом в вышестоящий орган (высшему должностному лицу) или прокурору.

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172 — 4 — 172 — 9, 173, 173 — 2, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185 — 1, статтями 185 — 7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов’язковою.

КОМЕНТАР від ресурсу «ПРОТОКОЛ»:

Ось така дурня! Живу в Україні та їжджу п’яний за кермом вночі і при цьому забуваю включати сигнали повороту. Зупинили поліцейські, склали протокол за ст. 130 КУпАП та акт огляду на стан сп’яніння. Примусили все підписати. Проте, я не володію мовою, без перекладача всі права погані поліцейські порушили, протокол є недопустимим доказом та і про порядок застосування спеціального технічного засобу газоаналізатору «Alcotester 6810» мені не розповіли. Поняті в суд не з’явились. А же на вулиці було холодно. Тому, провадження у справі слід закрити, а права мені залишити. І суд погодився!

Так, дійсно ст. 268 КУпАП «права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» передбачає право особи на перекладача, якщо така особа не володіє мовою, якою ведеться провадження. Проте, яким чином поліції при порушенні ПДР забезпечити цю норму особливо, якщо це стосується не спілкування, а процесуальних документів. На нашу думку, це популізм, і ми давно вже при накладенні адмінстягнень «загрались» із питанням дотримання процесуальних прав. Будь хто, навіть чистокровний українець, який в принципі не вміє розмовляти іншою мовою, із такою практикою, коли поліція зупинить його п’яним за кермом, буде удавати, що не розуміє державної мови і вимагати перекладача. І це шлях в нікуди. Бо з іншого боку суспільство зацікавлено більше все ж таки у притягненні правопорушників до відповідальності, при цьому процедура притягнення не може бути коштовною у бідній державі.

Ст 267 коап

В административных правоотношениях в качестве одной из мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях применяется административное задержание лица. Следует отметить, что административное задержание лица, также как и личный досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов, согласно ст. 260 КоАП Украины, допускается: в целях пресечения административном правонарушений; когда исчерпаны другие меры воздействия; для установления личности нарушителя; составления протокола об административном правонарушении при невозможности составления его на месте совершения правонарушения, если составление протокола является обязательным; для обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.

Административное задержание вправе производить следующие органы и должностные лица: органы внутренних дел, пограничные войска, старшее в месте расположения охраняемого объекта должностное лицо военизированной охраны.

Срок административного задержания не может длиться более трех часов. В исключительных случаях, связанных с особой необходимостью, например, при нарушении пограничного режима или нарушении правил обращения наркотических средств и психотропных веществ, для проведения медицинского осмотра, установления личности, выяснения обстоятельств приобретения и исследования наркотических средств и психотропных веществ срок административного задержания может быть продлен до трех суток с обязательным письменным уведомлением прокурора в течение 24 часов с момента задержания или до 10 суток с санкции прокурора, если правонарушители не имеют документов, удостоверяющих личность.

В случаях совершения мелкого хулиганства, злостного неповиновения законному распоряжению или требованию работников правоохранительных органов или публичных призывов к неисполнению их требований срок административного задержания может длиться до рассмотрения дела судьей или начальником органа внутренних дел. До рассмотрения дела судьей будет длиться срок административного задержания при нарушении порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проявлении неуважения к суду.

Срок административного задержания исчисляется с момента доставления нарушителя для составления протокола.

О факте административного задержания составляется протокол с обязательным указанием даты, места составления, сведений об должностном лице, составившего протокол, сведений о личности задержанного, времени и мотивов задержания. Протокол подписывается составившим его должностным лицом и задержанным, если последний отказывается его подписывать — об этом делается запись. По просьбе задержанного о месте его нахождения уведомляются родственники, администрации по месту работы или учебы, если же задержанный не достиг совершеннолетнего возраста обязательно уведомление родителей или заменяющих их лиц.

При задержании может производиться личный досмотр и досмотр вещей. Личный досмотр может производиться уполномоченным на то лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей, ручной клади, багажа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции, транспортных средств и других предметов осуществляется, как правило, в присутствии лица, в собственности (владении) которого они находятся. В случаях, не терпящих отлагательства, указанные вещи и предметы могут быть подвергнуты досмотру с участием двух понятых в отсутствии собственника (владельца). О личном досмотре, досмотре вещей составляется протокол, либо об этом делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об административном задержании.

Вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения, обнаруженные при задержании, личном досмотре или досмотре вещей изымаются. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении, о досмотре вещей или административном задержании. Изъятые вещи и документы хранятся впредь до рассмотрения дела, а после рассмотрения, в зависимости от результатов, они в установленном порядке конфискуются, или возвращаются владельцу, либо уничтожаются, а при возмездном изъятии вещей — реализуются.

Статья 267 КоАП Украины предусматривает возможность обжалования административного задержания, досмотра и изъятия вещей и документов заинтересованным лицом в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) по отношению к органу (должностному лицу), применившему эти меры, или к прокурору.

Те, кто имел «удовольствие» быть административно задержанным и подвергнутым личному досмотру могут сравнить — как это было и как должно было бы быть.

Жалоба на незаконное изъятие автомобиля в порядке ст.267 КоАП Украины.

http://www.fdworlds.net/ браузерка без доната — топ онлайн игр без доната.

До ____________ суду __________(підставити назву суду)
____________ (підставити адресу суду)

Начальнику ________ (підставити назву органу ДАІ або внутрішніх справ)
_________________ (підставити адресу органу ДАІ або внутрішніх справ)

__________________________________________
(Підставити свої прізвище, ім’я, по батькові, адресу)

На вилучення та переміщення автомобіля

СКАРГА
(У порядку ст..267 КпАП України)

„_____”_______20__р. співробітником ___________________________ (підставити дані підрозділу та співробітника ДАІ, яким складено протокол огляду та переміщення) було прийнято рішення про евакуацію належного мені автомобіля ______________ (вказати марку, модель, дерд.№ з вул._______________________ (підставити адресу, звідки було евакуйовано автомобіль) у м.Києві, після чого представниками _______________________ (рідставити назву підприємства, співробітники якого проводили евакуацію) з вул.._____________________ (підставити адресу, звідки було евакуйовано автомобіль) у м.Києві було примусово евакуйовано зазначений автомобіль
За „послуги” з евакуації було справлено плату у розмірі ______________________ (підставити розмір плати).
Співробітником ДАІ складено „протокол огляду та переміщення транспортного засобу” №________ від „___”__________ 20____р. (підставити реквізити протоколу.)
Я вважаю дії зазначеного працівника ДАІ з вилучення та переміщення транспортного засобу, а також сам протокол „огляду та переміщення” незаконними з таких підстав.
Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Крім того, за ч. 7 ст. 319 та ч. 2 ст. 321 Цивільного кодексу України діяльність власника може бути обмежена лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
У відповідності до ст..19 Конституції України посадова особа органу державної влади та управління (до яких відноситься орган ДАІ та, відповідно, зазначений його співробітник) має право діяти виключно у межах, способом та у порядку, які прямо передбачені законом.
При цьому норми Конституції України є нормами прямої дії, і захист прав особи безпосередньо на їх підставі гарантується. У відповідності до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996р. „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”:

2. Оскільки Конституція України, як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають
грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.
Судам необхідно виходити з того, що нормативно-правові акти будь-якого державного чи іншого органу (акти Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, акти органів місцевого
самоврядування, накази та інструкції міністерств і відомств, накази керівників підприємств, установ та організацій тощо) підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і закону.
Якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає чи суперечить законові, суд зобов’язаний застосувати закон, який регулює ці правовідносини.

За таких умов суд при розгляді справи не повинен застосовувати підзаконні нормативні акти, а також акти місцевих органів державної влади, які протирічать вимогам Конституції та законів України.
Відповідно до ч. 2 ст. 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адміністративну відповідальність передбачено статтями 152, 159, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цією нормою місцевим радам надано право розробляти правила щодо благоустрою міст та інших населених пунктів, правила торгівлі на ринках та правила додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях.
Однак, регламентування порядку зупинки і стоянки транспортних засобів, за порушення яких Правилами встановлені примусові заходи, ні до благоустрою населених пунктів, ні тим більше до торгівлі або забезпечення тиші віднести не можна. Це видно з того, що, відповідно до ст..1 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, вважається, що:

благоустрій населених пунктів — комплекс робіт з інженерного
захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також
соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних
заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження
рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту
з метою її раціонального використання, належного утримання та
охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого
для життєдіяльності людини довкілля;

Очевидно, що дане визначення чітко визначає, що ані сама зупинка та стоянка транспортних засобів, ані евакуація не відноситься до сфери благоустрою населених пунктів.
Відповідно до цієї ж статті Закону:

заходи з благоустрою населених пунктів — роботи щодо
відновлення, належного утримання та раціонального використання
територій, охорони та організації упорядкування об’єктів
благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Очевидно, що за таких умов евакуація транспортних засобів не може відноситися до заходів з благоустрою.
З наведеного, у свою чергу, випливає, що і зазначеному Закону такий захід, як евакуація транспортного заходу, не відповідає.
Одночасно законодавець з метою усунення двозначності щодо того, хто встановлює ті чи інші правила, чітко визначив в ч. 2 ст. 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адміністративну відповідальність передбачено статтями 152, 159, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказаний перелік статей є вичерпним і не містить, зокрема, посилання на ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де зокрема йдеться про порушення правил зупинки і стоянки.
Порядок зупинки і стоянки транспортних засобів встановлено Правилами дорожнього руху України, а відповідальність за їх порушення передбачена частиною другою статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді попередження або штрафу від 0,2 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Ніяких більш суворих адміністративних стягнень, як і додаткових виплат, закон з цього приводу не передбачає.
Частини 5 та 6 ст. 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачалося вилучення у водія транспортного засобу, виключені з Кодексу про адміністративні правопорушення Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху» від 05.04.2001 р. № 2350-III.
Статтею 140 Конституції України визначено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення лише в межах Конституції і законів України.
Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Ні ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ні ст. 22 Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ», ні жоден інший закон України не уповноважують Київську міську раду встановлювати відповідальність за порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів, а також розпоряджатися приватною власністю.
Таким чином, пункти 8.2 — 8.13 додатка 2 до рішення Київської міської ради від 26 вересня 2002 року № 47/207 «Про встановлення Правил благоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м. Києві» щодо застосування примусового переміщення транспортних засобів, водії яких порушили правила зупинки і стоянки, суперечать чинному законодавству та обмежують моє право приватної власності. Під час затвердження зазначеного додатку Київська міська рада перевищила свої повноваження. За таких умов, при розгляді справи, у відповідності до положень Постанови Пленуму Верховного Суду України від 1.11.1996р. „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”, суд не повинен керуватися нормами зазначених Правил, які передбачають примусову евакуацію транспортних засобів.
Існування такого протиправного рішення Київради призводить до вчинення протиправних дій працівниками ДАІ та структури, яка займається примусовою евакуацією, які всупереч нормам Конституції та законодавства України порушили моє право власності керуючись зазначеним рішенням Київради, та регулярно порушують аналогічні права інших громадян. Як вже було зазначено, у нині діючій редакції КпАП України не містить норм, які б дозволяли вилучення транспортного засобу при вчиненні водієм зазначеного адміністративного правопорушення. Так само не передбачають цього Закон України „Про дорожній рух” та інші закони України.
Більше того. Ні КпАП України, ні будь-який інший закон, що регулює процес провадження у справах про адміністративні правопорушення, не передбачає такої процесуальної дії, як переміщення транспортного засобу, яка була здійснена, відповідно до протоколу, працівником ДАІ
До того ж, у даному випадку сама зупинка транспортного засобу була вимушеною, пов’язаною із _________________________________ (вказати несправність транспортного засобу або погіршення самопочуття водія та пасажирів, тощо). Віднесення даної зупинки до вимушених випливає з визначення цього поняття у п.1.10 ПДР, а тривалість вимушеної зупинки ПДР із зрозумілих причин не регламентується. Тобто навіть порушення вимог ПДР у даному випадку не було.
Більше того. Навіть якщо керуватися Правилами паркування транспортних засобів у м.Києві (затверджених рішенням Київської міської ради від 26.09.2002 р. N 47/207) – то і у цьому випадку слід визнати наявність у діях працівника відповідача численних порушень зазначених Правил.
Так, у відповідності до зазначених Правил:

8.2. Примусове переміщення транспортних засобів застосовується в разі їх залишення водієм на порушення правил зупинки і стоянки, якщо при цьому вони створюють загрозу безпеці дорожнього руху, а також виконанню робіт з утримання доріг, зелених насаджень, будинків та споруд, розташованих уздовж дороги.

У даному випадку не існує доказів того, що мій автомобіль було залишено із порушенням Правил дорожнього руху або інших нормативних актів.
Також мій автомобіль не створював загрози безпеці дорожнього руху або виконанню робіт, зазначених у вказаному пункті Правил паркування. Ні у яких процесуальних документах і не вказано, яким чином така загроза створювалася, і чому саме (безпеці руху або конкретним роботам).
Отже, навіть, якщо керуватися вказаними Правилами, то і в цьому випадку підстави для оскаржуваних дій працівника ДАІ були відсутні.
До того ж, мій автомобіль фактично не був „залишений”, оскільки роботи з евакуації та пізніші події проводилися, як видно з зазначеного, у моїй присутності. Що саме по собі є грубим порушенням як зазначених Правил, так і чинного законодавства.

8.9. На спеціально обладнаному майданчику примусово переміщений транспортний засіб утримується згідно з Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 115.

8.10. Транспортний засіб видається (повертається) власнику або особі, яка має право на користування цим транспортним засобом, після складання адміністративного протоколу по факту вчиненого ним порушення Правил дорожнього руху, за умови оплати ним робіт з примусового переміщення, зберігання транспортного засобу, а також збору та послуг за паркування (у разі їх необхідності та попередньої несплати).

В даному випадку транспортний засіб не був переміщений на вказану у наведеному пункті автостоянку, не зберігався на ній, отже, не було підстав для відмови повернути транспортний засіб без оплати.
До того ж, мені було категорично відмовлено у поверненні автомобіля без оплати. Що також є незаконним з усіх точок зору. Так, ст..17 Закону України „Про захист прав споживачів” прямо забороняє примушування споживача до придбання послуг непотрібного йому асортименту. А я є споживачем, відповідно до визначення, передбаченого п.22 ст.1 зазначеного Закону. До того ж, ст..14 Закону містить положення, які роблять незаконним спричинення будь-якої шкоди майновим правам споживача. До того ж, як примусовість стягнення плати, так і характер встановлення її розміру підпадає під визначення обмежень прав споживача, що заборонено та які умови є недійсними відповідно до ст..18 Закону. Тим більше, що, відповідно до п.8.12.1 вказаних правил, встановлено судовий порядок стягнення плати за роботи по примусовому переміщенню та зберіганню транспортного засобу.
До того ж, слід зазначити, що вчинення співробітником органу державної влади, яким є ДАІ, дій, яки фактично є примушуванням до оплати послуг суб’єкта господарювання, які мені не потрібні, та ще й за встановленою ціною, яка прямо містить ознаки обмеження прав споживача, прямо підпадає під визначення антиконкурентних дій органів влади, яке дається у ст..15 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, а такі дії прямо заборонені ч.3 вказаної статті.
З огляду на викладене вважаю, що дії працівника ДАІ були незаконними.
Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 19, 41, 140 Конституції України, статтями 5, 122, 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху» від 05.04.2001 р. N 2350-III, статтями 1, 14, 17, 18 Закону України „Про захист прав споживачів”, ст..15 Закону України „Про захист економічної конкуренції”, ст..267 КпАП України,

ПРОШУ:

1). Визнати незаконними дії _______________________________________ (підставити дані співробітника, яким складено протокол огляду та переміщення) у частині прийняття рішення про переміщення належного мені автомобіля _________________________________ (підставити марку та держ.№ автомобіля) на спеціальну стоянку (штраф майданчик);
2). Визнати незаконним та скасувати Протокол огляду та переміщення транспортного засобу №____________ від „___”_________ 20__р. (підставити реквізити протоколу)

Додатки:
1. Копія протоколу огляду та вилучення транспортного засобу.

Смотрите еще:

 • Задерживают заработную плату куда жаловаться Куда обращаться если не платят черную зарплату? В наше время многие работодатели, стремясь сэкономить на уплате налогов, платят своим сотрудникам черную зарплату или зарплату «в конверте». […]
 • Развод из за получения жилья Кому уйдет при разводе квартира, оформленная только на одного супруга? Читатель "Денег" интересуется: 1) как будет разделена двух комнатная квартира при разводе, купленная в браке, но […]
 • Как заставить человека вернуть долг без расписки Возврат долга при отсутствии свидетелей и расписки Порой случается, что один человек занимает другому какую-нибудь сумму денег без письменного закрепления условий договоренности, а лишь […]
 • Декларация по налогу на имущество ип 2018 Налог на имущество при УСН в 2018 году Индивидуальные предприниматели, а также организации, которые применяют УСН, освобождаются от ряда налогов. В числе налогов, которые «упрощенцы» не […]
 • Сменить директора ооо 2018 Смена директора Стоит отметить, что смена учредителя нередко приводит к последующей смене директора предприятия. Рассмотрим подробнее данную процедуру. Что же такое смена руководителя и […]
 • 839 коап рф комментарии Статья 8.43. Нарушение требований к осуществлению деятельности в Антарктике и условий ее осуществления СТ 8.43 КоАП РФ 1. Осуществление российскими гражданами и российскими юридическими […]
 • Ук днр алименты Воробьёви партнёры Адвокат Донецк юрист Донецк анализ законодательства ДНР Статья 42. Понятие и цели наказания 1 . Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по […]
 • Гражданский кодекс российской федерации статья 807 Статья 807. Договор займа 1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а […]
admin

Обсуждение закрыто.

Proudly powered by WordPress | Theme: Stacy by SpiceThemes